Každoročne v marci vyhodnocujeme našu činnosť v ECHO združení, kde sú pritomní jednotliví členovia aj so svojimi rodičmi, príp. s asistentmi.
Obsah výročnej schôdze je dohodnutý členmi výboru a oboznamuje pritomných o tom, ako boli použité finančné prostriedky z grantov a z členských príspevkov.
Súčasťou je program činnosti na celý rok. Záver podujatia dotvára spoločná večera individuálne hradená prihlasenými.