ECHO je združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

ECHO vzniklo už v roku 1980 ako dobrovoľnícka organizácia osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín ako aj odborníkov a ďalších záujemcov,ktorí chcú pomáhať.

ECHO v roku 1996 získalo právnu subjektivitu (štatút právnickej osoby) a je členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

ECHO má svoje ambície a plány v oblasti budovania chránených bývaní pre dospelé osoby s mentálnym postihnutím a v oblasti rozširovania chránených dielní.

Ďalšími úlohami sú:

  • organizovanie záujmových aktivít pre postihnutých a ich rodinných príslušníkov
  • zastupovanie záujmov osôb s mentálnym postihnutím a pomáhanie pri hľadaní riešení ich problémov
  • podpora vzdelávania detí, rodičov a ich stretávanie sa s odborníkmi
  • pomáhame pri riešení problémov postihnutých v oblasti výchovno-vzdelávacej, sociálno-právnej i v oblasti pracovného uplatnenia
  • spolupracujeme s orgánmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o ľudí s mentálnym postihnutím
  • pripomienkujeme návrhy pripravovaných zákonov
  • zriadili sme zariadenie pre osoby s mentálnym postihnutím (chránená dielňa Prima)
  • organizujeme voľnočasové aktivity, klubovú činnosť, rekondično-rehabilitačné pobyty a denné tábory